BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 04/2013: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức triển khai thêm 01 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN trong nước hỗ trợ IPv6

Từ ngày 24/04/2013, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã triển khai thêm 01 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN trong nước hỗ trợ IPv6 tại Hà Nội. Hệ thống DNS quốc gia IPv4/IPv6 là một thành phần quan trọng trong mạng IPv6 quốc gia, được hình thành trên cơ sở kết nối song song IPv4/IPv6 mạng DNS quốc gia, trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX và mạng Internet của các ISP.

Như vậy với việc triển khai 03 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN (01 cụm trong nước và 02 cụm tại nước ngoài) có kết nối mạng IPv6 tại địa chỉ (2001:DC8:0:7::105; 2001:678:4::12 & 2001:67C:E0::126), người dùng Internet có thể truy vấn tên miền .VN qua cả hai mạng IPv4 cũng như IPv6.