Bộ TTTT phát hành Văn bản đốc thúc triển khai IPv6 trong cơ quan nhà nước (1541/BTTTT-VNNIC) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC