BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hướng dẫn một số ưu đãi hỗ trợ công nghệ IPv6

Hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 (Công văn số 1956/BTTTT-CNTT ngày 13/06/2016)