BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu hướng dẫn triển khai IPv6 dành cho các cơ quan Nhà nước (01/2019)

Để hỗ trợ khối Cơ quan Nhà nước trong công tác triển khai IPv6, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã xuất bản Tài liệu hướng dẫn triển khai IPv6 dành cho các cơ quan Nhà nước.

Nội dung chi tiết tài liệu hướng dẫn tại đây.