BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu hướng dẫn về quy hoạch, quản lý và sử dụng địa chỉ IPv6

Địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt. IPv6 là thế hệ địa chỉ tiếp theo được phát triển, thúc đẩy sử dụng để thay thế cho IPv4 tiếp nối hoạt động Internet. Với chiều dài 128 bít, IPv6 cung cấp một không gian địa chỉ khổng lồ đủ để đảm bảo cho nhu cầu phát triển dài hạn của Internet toàn cầu. IPv6 được thiết kế và cấu trúc khác biệt so với IPv4, chính vì vậy, việc quy hoạch, quản lý, sử dụng địa chỉ cũng có nhiều điểm khác biệt.

Để hỗ trợ các tổ chức đã được cấp phát IPv6 tại Việt Nam trong việc đưa địa chỉ vào sử dụng thực tế, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch Hành động Quốc gia về IPv6, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) biên soạn tài liệu hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng địa chỉ IPv6. Tài liệu hướng dẫn các tổ chức thành viên địa chỉ đã được cấp vùng IPv6 các nguyên tắc cơ bản trong phân hoạch địa chỉ IPv6 cho mạng lưới, sự khác biệt đối với IPv4, các kinh nghiệm và các điểm cần lưu ý trong quá trình phân hoạch tài nguyên địa chỉ, bên cạnh đó là các phương thức đánh số và quản lý địa chỉ cho các máy trạm, máy chủ, thiết bị trên mạng lưới và các vấn đề cần nắm bắt, cách thức xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng địa chỉ IPv6, đáp ứng các quy định quản lý của Việt Nam và khu vực.

Tài liệu là nguồn tham khảo phù hợp cho các các cán bộ kỹ thuật, quản lý mạng thực hiện công tác phân hoạch, quản lý địa chỉ mạng lưới của các tổ chức, đã có kinh nghiệm kiến thức làm việc với thế hệ địa chỉ IPv4.(Tài liệu)