BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký, duy trì tên miền ".vn" không phải nộp thuế GTGT

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì " Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet" là khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế.

Như vậy, khi đăng ký, duy trì tên miền ".vn" thì bạn chỉ phải chịu khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính mà không phải nộp thuế GTGT