BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu Hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" mới (28/4/2016)