BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình xét duyệt hồ sơ xin làm Nhà đăng ký

Quy định về hồ sơ xin làm Nhà đăng ký

Hiện nay, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã có hiệu lực. Trung tâm Internet Việt Nam đang nghiên cứu và xây dựng các tiêu chí lựa chọn Nhà đăng ký mới phù hợp quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 và Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015.

Trung tâm Internet Việt Nam sẽ cập nhật các thông tin mới nhất khi hoàn thiện và thông báo chính thức trên địa chỉ website này.