BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty InterNetX

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Maximilianstr. 6, 93047 Regensburg, Germany
- Điện thoại/Fax: +49 941 59559-482 / +49 941 59579-054
- Email: tld@internetx.de
- Website: www.internetx.de