BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty HI-TEK LLC

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: P.O Box 19040, San Diego, CA 92159, USA

- Điện thoại: +1-858-571-2007 Fax: +1-858-571-8431

- Email: Registrar@Hi-Tek.US

- Website: https://VNRegistrar.com