BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Tài chính ban hành quy định mới về mức thu phí, lệ phí tên miền, địa chỉ Internet (24/11/2010)

Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam thay thế cho các Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/05/2006 và Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet của Việt Nam.

Theo quy định mới, lệ phí cấp đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền ".vn" giảm trung bình 30% so với mức phí hiện hành (giảm từ 20% đến cao nhất là 98%). Riêng tên miền tiếng Việt được cấp phát miễn phí.

Thông tư số 189/2010/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2011.

(Chi tiết tham khảo tại đây)