Giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì kể từ ngày 10/01/2011 | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì kể từ ngày 10/01/2011

Kể từ ngày 10/01/2011, thời gian gia hạn nộp phí duy trì sẽ áp dụng theo chính sách mới, rút ngắn từ 30 ngày xuống 20 ngày kể từ khi tên miền hết hạn