Kể từ ngày 01/01/2017, VNNIC chính thức triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt theo mô hình nhà đăng ký – cơ quan quản lý (29/12/2016) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Kể từ ngày 01/01/2017, VNNIC chính thức triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt theo mô hình nhà đăng ký – cơ quan quản lý (29/12/2016)

Kể từ ngày 01/01/2017, VNNIC sẽ chính thức triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt theo mô hình nhà đăng ký – cơ quan quản lý (SRS) theo lộ trình triển khai và phù hợp với ngày có hiệu lực của thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Do đó các Nhà đăng ký tên miền “.vn” (NĐK) đều được phép tham gia kết nối để cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì TMTV.

Để sẵn sàng kết nối với hệ thống EPP Gateway cho TMTV, VNNIC đã triển khai hệ thống thử nghiệm và đánh giá (OTE) cho các Nhà đăng ký kết nối. Do đó, Nhà đăng ký cần nghiên cứu tài liệu đặc tả để chuẩn bị sẵn sàng công cụ EPPClient kết nối đăng ký và duy trì TMTV.

Để thực hiện kết nối thử nghiệm, NĐK cần cung cấp các thông tin sau đây:

-         Danh sách địa chỉ IP để kết nối, truy nhập vào hệ thống OTE.

-         Danh sách địa chỉ IP để kết nối tới hệ thống WHOIS TMTV.

-         Đầu mối kỹ thuật để phát triển hệ thống.

Về chứng thư số để kết nối hệ thống, NĐK vui lòng sử dụng chung cùng với hệ thống chứng thư số để kết nối tới hệ thống SRS-EPP cho tên miền không dấu.