Tạm ngừng tiếp nhận yêu cầu đăng ký mới tên miền ".vn" từ Nhà đăng ký GMO Z.COM RUNSYSTEM (ngày 24/8/2016) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tạm ngừng tiếp nhận yêu cầu đăng ký mới tên miền ".vn" từ Nhà đăng ký GMO Z.COM RUNSYSTEM (ngày 24/8/2016)

VNNIC thông báo tạm ngừng tiếp nhận yêu cầu đăng ký mới tên miền ".vn" từ tài khoản Nhà đăng ký GMO Z.COM RUNSYSTEM trong thời gian 04 ngày vì vi phạm nội dung hợp đồng Nhà đăng ký số 2006/2016/VNNIC- GMO/HĐNĐK ngày 20.6.2016 đã ký giữa VNNIC và GMO Z.COM RUNSYSTEM. Các khách hàng có nhu cầu đăng ký tên miền ".vn" có thể lựa chọn các Nhà đăng khác trong hệ thống các Nhà đăng ký của VNNIC trong thời gian nói trên. 

VNNIC trân trọng thông báo ./.