Trung tâm Internet Việt Nam ban hành Quy chế Nhà đăng ký tên miền".vn" tại Việt Nam theo Quyết định số 155/QĐ-VNNIC (01/08/2012) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam ban hành Quy chế Nhà đăng ký tên miền".vn" tại Việt Nam theo Quyết định số 155/QĐ-VNNIC (01/08/2012)

Nhằm quản lý hoạt động Nhà đăng ký một cách hiệu quả, thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”, ngày 01/08/2012 Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam đã ký Quyết định số 155/QĐ-VNNIC ban hành Quy chế Nhà đăng ký tên miền ".vn" thay thế Quyết định số 25/QĐ-VNNIC ngày 05/03/2007 về việc ban hành Quy chế nhà đăng ký tên miền ".vn".

Những quy định trong quy chế này là các điều kiện, trình tự và các yêu cầu có liên quan đến dịch vụ đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” qua hệ thống Nhà đăng ký của Trung tâm Internet Việt Nam với mục đích thúc đẩy phát triển tên miền ".vn", đảm bảo việc phát triển và duy trì hoạt động hệ thống Nhà đăng ký kinh doanh có hiệu quả tuân theo chính sách quản lý của nhà nước.

Nội dung Quy chế Nhà đăng ký tên miền ".vn" tham khảo chi tiết  tại đây.