VNNIC công bố “Đặc tả hệ thống VNNIC EPP Gateway" | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC công bố “Đặc tả hệ thống VNNIC EPP Gateway"

Ngày 16/09/2013, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức công bố tài liệu đặc tả VNNIC EPP Gateway 2013. Tài liệu này cung cấp các đặc tả kỹ thuật của hệ thống VNNIC EPP Gateway và hỗ trợ cho các Nhà đăng ký trong việc xây dựng các hệ thống client để kết nối tới hệ thống VNNIC EPP Gateway.

Nội dung của tài liệu đặc tả VNNIC EPP Gateway 2013 tham khảo chi tiết tại đây