BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký tên miền đang được giữ chỗ

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các nội dung sau:

 • Bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:
  • Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;
  • Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam, …);
  • Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;
  • Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).
 • Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được quy định tại Khoản 1 ở trên có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).
 • Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ.
 • VNNIC giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại Khoản 1 ở trên không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

   2.  Quy trình thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Kiểm tra tên miền đăng ký

Cơ quan, tổ chức

Tên cơ quan, tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền đang được giữ chỗ trùng với tên chủ thể khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS

 

2

Chọn Nhà đăng ký

Cơ quan, tổ chức

Chủ thể lựa chọn và liên hệ với NĐK tên miền “.vn” trong nước phù hợp với nhu cầu của mình để được tư vấn thực hiện việc đăng ký tên miền đang được bảo vệ, giữ chỗ.

Thông tin về các NĐK tên miền “.vn” trong nước được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn

 

3

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

- Cơ quan, tổ chức

- NĐK trong nước

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký theo mẫu quy định của NĐK, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Bản khai đăng ký tên miền “.vn” dành cho tổ chức Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.

(2) Các giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền khác với tên chủ thể đã được giữ chỗ (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS) thì phải cung cấp giấy ủy quyền của chủ thể (hoặc các giấy tờ khác liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền)

Phụ lục 3 Bản khai đăng ký tên miền “.vn” dành cho tổ chức Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.

4

NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt

- NĐK trong nước;

- VNNIC.

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK chuyển hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.

 

5

VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ

- NĐK trong nước;

-VNNIC.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:

·      Trường hợp hồ sơ hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thực hiện theo bước 6;

·      Trường hợp tên cơ quan, tổ chức trong hồ sơ đăng ký không đúng với chủ thể tên miền (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS): VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền;

·      Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối;

 

6

Thực hiện việc đăng ký tên miền

NĐK trong nước

Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý  è NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện đăng ký tên miền.

 

7

Kiểm tra thông tin tên miền đã đăng ký

Chủ thể

Chủ thể thực hiện việc kiểm tra tên miền trên WHOIS

 

8

Đưa tên miền và sử dụng

- Chủ thể

- NĐK trong nước

- Để tên miền thực sự hoạt động trên mạng Internet, chủ thể liên hệ với NĐK để sử dụng các giá trị gia tăng về tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt  thông số Website, …).