Thông tin và tài liệu tham khảo | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tin và tài liệu tham khảo

I. Các tài liệu RFC:

  • 5730: Extensible Provisioning Protocol (EPP)
  • 5731: Domain Name Mapping
  • 5732: Host Mapping
  • 5733: Contact Mapping
  • 5734: Transport Over TCP
  • 3735: Guidelines for Extending EPP
  • 5910: Domain Name System (DNS) Security Extensions Mapping for the Extensible Provisioning Protocol (EPP)

II. Các tài liệu tham khảo: