BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Câu hỏi 1: Những tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng?

Câu hỏi 2: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại đâu?

Câu hỏi 3: Các bước thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá?

Câu hỏi 4:  Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp thông qua đấu giá? các mẫu văn bản được cung cấp tại đâu?

Câu hỏi 5: Địa chỉ nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá?

Câu hỏi 6:  Các tiêu chí xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không qua đấu giá?

Câu hỏi 7 :Thời hạn để Nhà đăng ký xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet?

Câu hỏi 8:  Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng tên miền Internet thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 9  Tại sao bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng?

Câu hỏi 10:  Thủ tục đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 11:  Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng có được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng hay không?

Câu hỏi 12:  Trường hợp nào việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị hủy kết quả thực hiện?

Câu hỏi 13:  Nếu đang trong quá trình chuyển nhượng mà tên miền bị hết hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

Câu hỏi 14:  Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, có thể thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, đổi tên hay hoàn trả tên miền được không?

 

 

 

Câu hỏi 1: Những tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng?

Tên miền đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau:

-         Tên  miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT  ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

-         Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng

Về đầu trang

Câu hỏi 2:   Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại đâu?

Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại Nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ www.nhadangky.vn.

Về đầu trang

Câu hỏi 3:  Các bước thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá?

 
Bước 1. Các tổ chức, cá nhân xem xét điều kiện về tên miền và bên nhận chuyển nhượng trước khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền chuyển nhượng, cụ thể:
 
- Điều kiện về tên miền: Theo nội dung trả lời câu hỏi số 2 ở trên;
 
-  Điều kiện về bên nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.
 
Bước 2. Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg.
 
Bước 3.  Nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính).
 
Bước 4. Nhà đăng ký kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới các bên tham gia chuyển nhượng.
 
Bước 5. Nộp thuế chuyển nhượng: Sau khi nhận được văn bản chấp nhận hồ sơ chuyển nhượng, bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
Bước 6. Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.
 
- Thực hiện tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng;
 
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg.
 
-  Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.
 
Bước 7. Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện  các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.
 
(Tham khảo quy trình chuyển nhượng QSD tên miền được cấp không thông qua đấu giá tại http://vnnic.vn/tenmien/quytrinh )

Về đầu trang

Câu hỏi 4:     Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp thông qua đấu giá? các mẫu văn bản được cung cấp tại đâu?

Theo quy định tại khoản 1  Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá bao gồm: Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền Internet theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg. Văn bản phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân là chủ thể đang đứng tên đăng ký sử dụng tên miền Internet được chuyển nhượng; dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền Internet. 

Về đầu trang

Câu hỏi 5:  Địa chỉ nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá?

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được nộp tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng theo một trong các phương thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

b) Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Về đầu trang

Câu hỏi 6:   Các tiêu chí xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không qua đấu giá?

Các tiêu chí xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không qua đấu giá được quy định cụ thể tại khoản 1, 2  Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg.
 
Nhà đăng ký thực hiện việc kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, nội dung chi tiết như sau:
a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đã được hướng dẫn chi tiết tại nội dung trả lời câu hỏi số 4 ở trên;
b) Tên miền Internet chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 28 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg;
c) Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.

Về đầu trang

Câu hỏi 7   Thời hạn để Nhà đăng ký xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet?

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia chuyển nhượng về kết quả xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng.

Về đầu trang

Câu hỏi 8:    Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng tên miền Internet thực hiện như thế nào?

Việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là một trong những thủ tục bắt buộc để hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng tên miền Internet được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 29 Quyết định Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg. Theo đó, các bên tham gia chuyển nhượng phải cung cấp các giấy tờ thể hiện đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Các giấy tờ này là một trong những thành phần của hồ sơ đăng ký lại tên miền chuyển nhương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg.

Về đầu trang

Câu hỏi 9:  Tại sao bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng?

Theo quy định, tên miền “.vn” là tài nguyên quốc gia nên chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền (chứ không phải là chuyển nhượng tên miền). Vì vậy, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, nghĩa là tư cách pháp nhân của chủ thể tên miền chuyển nhượng đã thay đổi. Khi đó, Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng thực hiện các nghiệp vụ để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng để đảm bảo công tác quản lý pháp nhân chủ thể tên miền là bên nhận chuyển nhượng.

Về đầu trang

Câu hỏi 10:  Thủ tục đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng được thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng được quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg

1. Sau khi các bên hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet theo quy định đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet.
2. Hồ sơ đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng bao gồm:
a) Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT;
b) Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
3. Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.
4. NĐK gửi hồ sơ lên VNNIC để VNNIC thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí và lệ phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định.

Về đầu trang

Câu hỏi 11:  Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng có được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng hay không?

Khi thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng, các mốc thời gian (ngày đăng ký và ngày hết hạn) của tên miền sẽ được bảo lưu. Việc duy trì tên miền là độc lập với nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền. Tuy nhiên, trong trường hợp tên miền chuyển nhượng gần hết hạn thì các bên tham gia chuyển nhượng lưu ý thực hiện gia hạn tên miền trước khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng để đảm bảo tên miền không bị tạm ngừng, thu hồi do hết hạn sử dụng trong quá trình xử lý chuyển nhượng.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 12:  Trường hợp nào việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị coi là không hợp pháp?

Giao dịch chuyển nhượng bị coi là không hợp pháp trong các trường hợp sau (theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg: các bên tham gia quá trình chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định của pháp luật về thuế; thực hiện chuyển nhượng không thông qua nhà đăng ký đang quản lý tên miền; có sự giả mạo về thông tin, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền. 

Về đầu trang

Câu hỏi 13:  Nếu đang trong quá trình chuyển nhượng mà tên miền bị hết hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

Tên miền bị hết hạn sử dụng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là một trong các trường hợp không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 28 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg). Vì vậy các bên tham gia chuyển nhượng phải thực hiện nộp phí gia hạn và đảm bảo hiện trạng hoạt động bình thường của tên miền trong suốt quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Về đầu trang

Câu hỏi 14:  Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, có thể thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, đổi tên hay hoàn trả tên miền được không?

Kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, bên chuyển nhượng không được thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền.

Về đầu trang