BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giảm lệ phí cấp đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền ".vn" (10/01/2011)

Theo quy định tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền ".vn" giảm trung bình 30% so với mức phí trước đây được quy định tại Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (giảm từ 20% đến cao nhất là 98%). Riêng tên miền tiếng Việt được cấp phát miễn phí.

Thông tư 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam thay thế cho các quy định trước đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2011.

Nội dung chi tiết tham khảo tại đây.