BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 (07/05/2008)

Ngày 06/05/2008, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển IPv6 tại Việt Nam. Trước đó, VNNIC đã triển khai nhiều hoạt động khuyến cáo, thông tin cập nhật cho cộng đồng, cho các thành viên địa chỉ về tình hình cạn kiệt IPv4 và triển khai IPv6 và triển khai các hoạt động nghiên cứu, xây dựng mạng thử nghiệm IPv6. Sự ra đời của Chỉ thị này kết hợp với các nỗ lực không ngừng của VNNIC trong cương vị cơ quan quản lý tài nguyên quốc gia đã nâng cao rõ rệt nhận thức của các ISP và các tổ chức trong nước về vấn đề triển khai IPv6 tại Việt Nam.