BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ban hành Hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp (18/03/2010)

Hiện tại, việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc "Bình đẳng, không phân biệt đối xử" và "Đăng ký trước được quyền sử dụng trước", tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền “.vn” trong việc đăng ký tên miền, góp phần thúc đẩy phát triển số lượng tên miền “.vn”. Song song sự phát triển mạnh mẽ về số lượng là số vụ việc tranh chấp tên miền do sự xung đột, nhầm lẫn tương tự với tên gọi, các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở nội dung quy định về giải quyết tranh chấp tên miền tại Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT, ngày 17/03/2010, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-VNNIC hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia ".vn" có tranh chấp để các bên liên quan áp dụng giải quyết các tranh chấp tên miền phát sinh trong quá trình sử dụng (chi tiết tham khảo tại đây).