Quy trình đăng ký kết nối VNIX | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký kết nối VNIX

Doanh nghiệp Internet ISP có nhu cầu kết nối VNIX sau khi nghiên cứu điều kiện kết nối, gửi hồ sơ đến Trung tâm Internet Việt Nam gồm:

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, mọi vướng mắc liên hệ với phòng Kinh tế – Trung tâm Internet Việt Nam để được giải đáp:

 • Phòng Kinh tế - Trung tâm Internet Việt Nam.
 • Điện thoại: 84-24-35564944 (400)
 • Email: kttk@vnnic.vn

Các vấn đề về kỹ thuật liên hệ với Đài DNS và VNIX – Trung tâm Internet Việt Nam để được hỗ trợ.

 • Đài DNS - Trung tâm Internet Việt Nam.
 • Điện thoại: 84-24-35564944.ext.600
 • Email: vnix@vnnic.vn
 • Bước 3: VNNIC duyệt hồ sơ

VNNIC tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kết nối của ISP, hồ sơ hợp lệ hoặc phải bổ xung hoàn thiện, VNNIC thông báo cho ISP các công việc tiếp theo hai bên phải thực hiện.

Trường hợp ISP không đủ điều kiện kết nối, VNNIC thông báo bằng văn bản cho ISP trong thời hạn 3 ngày làm việc.

 • Bước 4: Ký hợp đồng kết nối

VNNIC và ISP ký biên bản thoả thuận đa phương và hợp đồng cung cấp dịch vụ.

 • Bước 5: ISP triển khai kết nối đến VNIX

Sau khi ký hợp đồng kết nối, ISP chủ động thực hiện việc khảo sát xây dựng tuyến cáp hoặc thuê lại truyền dẫn của các doanh nghiệp viễn thông (trường hợp ISP không có giấy phép hạ tầng) kết nối đến trạm VNIX.

 • Bước 6: Phối hợp định tuyến

Sau khi hoàn thành kết nối vật lý, hai bên thống nhất các quy định về định tuyến, quản trị, khai thác và phối hợp xử lý sự cố.

ISP và VNNIC phối hợp thực hiện việc quang bá, mở định tuyến lớp mạng của ISP qua VNIX. ISP chủ động phối hợp với các ISP khác kiểm tra thông tuyến mạng Internet của mình trên toàn mạng. VNNIC cung cấp danh sách liên hệ của các ISP.

 • Bước 7: Nghiệm thu kết nối

VNNIC và ISP hoàn tất biên bản nghiệm thu kết nối (Biên bản nghiệm thu kết nối VNIX)