BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 05/10/2018: DCNET kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 05/10/2018, Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET đã chính thức kết nối VNIX (v4/v6) tại TP.HCM với dung lượng kết nối là 1x10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 19 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 231 Gbps.