BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 05/10/2018: SPT tăng dung lượng kênh kết nối VNIX tại HCM

Ngày 05/10/2018, Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Hồ Chí Minh từ 1 cổng 1Gbps thành 2 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này, tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 250 Gbps