Ngày 10/02/2012: VNNIC triển khai thêm điểm VNIX mới tại Đà Nẵng. | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 10/02/2012: VNNIC triển khai thêm điểm VNIX mới tại Đà Nẵng.

Ngày 10/02/2012 VNNIC phối hợp với các ISP đưa vào khai thác, vận hành thêm một điểm VNIX nữa tại Đà Nẵng. Cùng với các điểm trung chuyển Internet trong nước tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, điểm VNIX tại Đà Nẵng sẽ góp phần san tải cho các điểm VNIX còn lại và góp phần phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ Internet tại khu vực miền Trung. Các doanh nghiệp Internet ISP đầu tiên kết nối đến VNIX Đà Nẵng là Viettel (2Gbps) và CMCTi (1Gbps).