BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 13/09/2018: NetNam chuyển đổi AS kết nối VNIX tại HCM

Vào ngày 13/9/2018, NetNam đã phối hợp với VNNIC chuyển đổi AS của NetNam kết nối VNIX HCM từ 24176 sang 24173.  Với sự chuyển đổi này, NetNam kết nối VNIX HN, HCM đều với AS 24173.