Ngày 15/02/2012: VinaData kết nối VNIX tại TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/02/2012: VinaData kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 15/02/2012, VinaData kết nối VNIX HCM với băng thông 10Gbps nâng tổng số đơn vị kết nối VNIX tại Tp. Hồ Chí Minh thời điểm này thành 15 thành viên.