Ngày 25/03/2013: VNNIC triển khai hệ thống dự phòng cho Peering eBGP giữa RS VNIX và Router ISP | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 25/03/2013: VNNIC triển khai hệ thống dự phòng cho Peering eBGP giữa RS VNIX và Router ISP

Nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống VNIX nói chung và đặc biệt là cho các Peering eBGP giữa RS VNIX và Router ISP, VNNIC đã triển khai RS2 (Router Server dự phòng cho RS1) vào ngày 25/03/2013. 

Đối với việc dự phòng Peering eBGP, ngoài việc thiết lập kết nối peering eBGP với RS1, các ISP nên thiết lập dự phòng kết nối peering eBGP với RS2 (nhằm tăng cường khả năng dự phòng kết nối eBGP giữa Router của ISP kết nối và RS VNIX). 

Ưu điểm của mô hình dự phòng này là việc khi peering eBGP giữa RS1 và Router ISP (peering chính) gặp sự cố, thông tin định tuyến không bị ảnh hưởng do peering eBGP giữa RS2 và Router ISP vẫn hoạt động và như vậy việc trao đổi lưu lượng giữa các ISP có kết nối dự phòng không bị ảnh hưởng.