BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 30/03/2012: NGT dừng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

NGT đã kết nối VNIX HN từ ngày 27/5/2009 với dung lượng 1Gbps, tới ngày 30/03/2012 NGT đã dừng kết nối này. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của NGT - VNIX như sau:

   VNIX HCM: 1 Gbps