Ngày 31/05/2017: NEWLIFE dừng kết nối VNIX tại TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 31/05/2017: NEWLIFE dừng kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 31/05/2017, NEWLIFE đã dừng kết nối VNIX tại TP.HCM (NEWLIFE chính thức là thành viên VNIX vào ngày 05/11/2010, với dung lượng 1Gbps). Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 17 thành viên với tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 163 Gbps.