BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hướng dẫn việc xin cấp và quản lý sử dụng số hiệu mạng

1. Điều kiện để tổ chức được đăng ký số hiệu mạng

1.1. Số hiệu mạng chỉ được cấp phát cho thành viên đã và đang sử dụng tài nguyên địa chỉ IP (V4 hoặc V6) được VNNIC cấp phát, có nhu cầu sử dụng ASN để quảng bá cho vùng địa chỉ IP đã được cấp trong phân mạng của mình.

1.2. Một thành viên có thể được cấp nhiều hơn 1 số hiệu mạng nếu có giải trình thoả đáng.

2. Quy trình đăng ký cấp, phân bổ số hiệu mạng

Chi tiết tại đây.

3. Mô hình khuyến nghị cho một mạng ASN độc lập

Mô hình kết nối đa hướng (BGP Multihome), kết nối VNIX và triển khai IPv6

4. Đăng ký thêm ASN

Thành viên đã được cấp ASN có thể được xét cấp thêm số hiệu mạng nếu có nhu cầu và có giải trình hợp lý (thành viên vận hành một mạng mới định tuyến độc lập với mạng đang định tuyến bằng số ASN đã cấp - thể hiện trong sơ đồ mạng và chính sách định tuyến). Quy trình xin cấp thêm ASN thực hiện tương tự trường hợp đăng ký mới ASN.

5. Trả lại số hiệu mạng ASN

5.1. Khi không còn nhu cầu sử dụng, thành viên phải có đơn trả lại số hiệu mạng gửi đến VNNIC.

5.2. Thành viên có trách nhiệm tự ngừng quảng bá định tuyến và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cấp trên ngừng quảng bá định tuyến cho số hiệu mạng có nhu cầu trả lại trước khi gửi yêu cầu tới VNNIC.

5.3. Mọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có nghĩa vụ ngừng định tuyến các số hiệu mạng đã thu hồi khi nhận được quyết định thu hồi số hiệu mạng hoặc thông báo từ VNNIC.

Chi tiết quy trình tại đây.