BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình gia hạn quyền sử dụng địa chỉ Internet

1. Nguyên tắc thực hiện

- Tài nguyên địa chỉ IP sau khi được cấp, phân bổ sẽ phải đóng phí duy trì quyền sử dụng tài nguyên hàng năm.

- Số năm duy trì: Tối thiểu 1 năm, tối đa tùy thuộc vào nhu cầu của Thành viên.

- Thành viên có thể thực hiện gia hạn quyền sử dụng tài nguyên, quyền thành viên bất cứ thời điểm nào, chậm nhất là sau 30 (ba mươi) ngày liên tục kể từ khi tài nguyên IP hết hạn sử dụng.

- Lưu ý, trường hợp có thắc mắc hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến đóng phí duy trì, thành viên liên hệ trực tiếp tới VNNIC tại địa chỉ email kttc@vnnic.vn; điện thoại: +84-24-35564944 số máy lẻ 200.

2. Trình tự thực hiện

Chi tiết:

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

  1.  

Gửi thông báo phí

VNNIC gửi thông báo thu phí duy trì quyền sử dụng địa chỉ Internet

VNNIC

Trước khi tài nguyên hết hạn tối thiểu 30 ngày liên tục

  1.  

Thành viên tiếp nhận thông báo

Thành viên tiếp nhận thông báo thu phí duy trì, chuyển sang bước tiếp theo.

Trước 15 ngày liên tục so với thời điểm hết hạn tài nguyên, nếu Thành viên chưa nhận được thông báo, thành viên liên hệ với phòng Tài chính – Kế toán của VNNIC

Thành viên

15 ngày liên tục

  1.  

Nộp phí duy trì

Thành viên đóng phí theo thông báo của VNNIC (chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt)

Thành viên địa chỉ

Trước khi tài nguyên hết hạn

  1.  

Thông báo kết quả

VNNIC gửi xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp phí cho Thành viên

VNNIC

03 ngày làm việc

  1.  

Thành viên nhận thông bào và kiểm tra phiếu thu

Thành viên kiểm tra lại thông tin trên phiếu thu.

Trường hợp không nhận được biên lai thu phí, phản hồi lại Phòng TCKT của VNNIC, quy trình quy lại bước 4.

Thành viên

10 ngày làm việc

  1.  

Kết thúc