BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2015/TT-BTTTT

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Về phần chính sách IP/ASN, Thông tư 06/2019/TT-BTTTT có sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2015/TT-BTTTT như sau:

1. Sửa đổi quy định về thủ tục cấp, phân bổ địa chỉ IP, số hiệu mạng ASN theo hướng đơn giản hóa, bỏ nội dung yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ tùy thân của người thay mặt cơ quan tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng. Trường hợp, tổ chức cung cấp mã số doanh nghiệp thì không cần gửi kèm hồ sơ giấy phép đăng ký kinh doanh.

2. Thành viên được thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng trong một số trường hợp sau:

a) Cơ quan, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP/ số hiệu mạng;

c) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP/ số hiệu mạng.