BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên

Trung tâm Internet Việt Nam, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Số điện thoại: +84-24-35564944 máy lẻ 101, 102

Email: info@vnnic.vn