BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Biểu mức phí, lệ phí

BIỂU MỨC LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ INTERNET CỦA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 208/TT-BTC ngày 10/11/2016
của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam)

Mức

sử

dụng

Vùng địa chỉ

IPv4 (x)

Vùng địa chỉ

 IPv6 (y)

Lệ phí

đăng ký

 lần đầu

Lệ phí

 tăng mức

sử dụng

Mức phí duy

trì hàng năm

1

x<=/22

/48<=y<=/33

1.000.000

0

10.000.000

2

/22 <x <=/21

/33<y<=/32

2.000.000

1.000.000

21.000.000

3

/21 <x <=/20

/32<y <=/31

3.000.000

1.000.000

35.000.000

4

/20<x <=/19

/31<y <=/30

5.000.000

2.000.000

51.000.000

5

/19 <x <=/18

/30<y <=/29

7.000.000

2.000.000

74.000.000

6

/18<x <=/17

/29<y <=/28

10.000.000

3.000.000

100.000.000

7

/17<x <=/16

/28<y <=/27

13.000.000

3.000.000

115.000.000

8

/16<x <=/15

/27<y <=/26

18.000.000

5.000.000

230.000.000

9

/15<x <=/14

/26<y <=/25

23.000.000

5.000.000

310.000.000

10

/14<x <=/13

/25<y <=/24

30.000.000

7.000.000

368.000.000

11

/13<x <=/12

/24<y <=/23

37.000.000

7.000.000

662.000.000

12

/12<x <=/11

/23<y <=/22

46.000.000

9.000.000

914.000.000

13

/11<x <=/10

/22<y <=/21

55.000.000

9.000.000

2.316.000.000

14

/10<x <=/9

/21<y <=/20

66.000.000

11.000.000

3.206.000.000

15

x<=/8

/20<y <=/19

77.000.000

11.000.000

4.424.000.000