BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mẫu báo cáo thông tin sử dụng các vùng địa chỉ đã được cấp và kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ có nhu cầu