Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (03/4/2019) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (03/4/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.47.87.0/24; 202.56.57.0/24; 202.94.82.0/24; 203.8.172.0/24.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 03/04/2019

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 17h00 ngày 05/04/2019;

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Kiên Phong

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Kiên Phong 8h00 ngày 04/4/2019
2 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver 10h00 ngày 04/4/2019