Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (06/11/2018) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (06/11/2018)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 103.245.244.0/22 và 203.167.8.0/22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 10h30 ngày 06/11/2018

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 8h30 ngày 08/11/2018

 Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET 8h30 ngày 08/11/2018