Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (14/05/2019) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (14/05/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.119.84.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 14/05/2019

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 16/05/2019;

- Trạng thái: Dừng tiếp nhận hồ sơ

Các tổ chức đã nộp hồ sơ sẽ được xét duyệt theo đúng quy định.