Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi (07/8/2018) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi (07/8/2018)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 119.82.128.0/20; 203.171.16.0/20; 202.134.16.0/21

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 14h00 ngày 07/8/2018

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 14h15 ngày 08/8/2018

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp : Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

14h15 ngày 08/8/2018