Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi (10/11/2016) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi (10/11/2016)

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.126.96.0/22; 103.7.36.0/22; 203.170.26.0/23; 202.172.4.0/23.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 14 giờ ngày 10/11/2016.

- Thời điểm ngừng nhận hồ sơ: 8 giờ 30 ngày 14/11/2016.

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

 - Tổ chức được cấp : Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

15h00 ngày 10/11/2016