BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (10/06/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống:

  • 103.224.168.0/22
  • 103.246.220.0/22
  • 103.229.40.0/22
  • 103.252.0.0/22
  • 144.48.24.0/22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 10/6/2019

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 12/06/2019;

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC Ngày 10/6/2019
2 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver Ngày 10/6/2019