Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (13/01/2020) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (13/01/2020)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 180.214.236.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 14h00 ngày 13/01/2020

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 14h00 ngày 15/01/2020.

- Trạng thái: Dừng tiếp nhận hồ sơ