BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (19/01/2022)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo về việc mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 theo các thông tin như sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 

103.56.160.0/22

103.216.116.0/22

103.124.92.0/22

103.101.160.0/22

103.235.212.0/22

103.74.104.0/22

103.69.188.0/22

103.82.204.0/23
 

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 08h30 ngày 19/01/2022

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 16h30 ngày 21/01/2022

- Trạng thái: Hoàn thành

Danh sách các tổ chức đăng ký và kết quả xét cấp:

TT

Danh sách nộp hồ sơ

Thời gian tiếp nhận

Kết quả xử lý

1

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

19/01/2022

Cấp 02 vùng /22

2

Công ty TNHH MTV phần mềm iNET

19/01/2022

Cấp 02 vùng /22

3

Công ty TNHH Maxserver

19/01/2022

Cấp 01 vùng /22

4

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ viễn thông RVC

19/01/2022

Cấp 01 vùng /23

5

Công ty TNHH VisualViet

19/01/2022

Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp

6

Công ty TNHH VN Change Digital

19/01/2022

Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp

7

Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver

19/01/2022

Cấp 01 vùng /22

8

Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế

19/01/2022

Cấp 01 vùng /22

9

Công ty Cổ phần Giải pháp mạng công nghệ HostVN

21/01/2022

Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp