BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (25/11/2020)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 42.96.16.0/20; 103.2.224.0/22; 103.2.228.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 08h00 ngày 25/11/2020

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h00 ngày 27/11/2020.

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên.

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

TT

Tên tổ chức, doanh nghiệp

Thời điểm nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân

25/11/2020 

2

Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Vietserver

25/11/2020