BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

  • Hệ thống máy chủ tên miền đệm

    Trong hệ thống tên miền khi xử lý các yêu cầu tìm kiếm tên miền dưới hình thức đệ quy (recursive) thông thường phải chuyển yêu cầu tới một vài máy tính rồi mới nhận được dữ liệu trả lời. Tuy nhiên khi tìm kiếm thông tin về tên miền theo hình thức đệ quy, máy chủ tên miền sẽ thu thập được một lượng thông tin về các bản ghi tên miền từ các máy chủ tên miền khác và lưu trữ trong bộ nhớ để phục vụ trả lời cho các lần truy vấn sau. Việc xử lý và lưu giữ thông tin như vậy gọi là đệm dữ liệu bản ghi tên miền (Recursive Caching), các máy chủ thực hiện theo nguyên tắc này được gọi là máy chủ tên miền đệm (DNS Cache).