BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký sử dụng hệ thống máy chủ tên miền đệm

Các ISP, các thành viên địa chỉ của VNNIC có thể đăng ký sử dụng dịch vụ DNS Cache theo biểu mẫu do VNNIC cung cấp.
Biểu mẫu đăng ký tải về tại đây (Word file).