BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh mục máy chủ hệ thống máy chủ tên miền đệm

Thông tin về 02 hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache) như sau:

 1. Hệ thống DNS Cache 1:
  • DNS name: nscache1.vnnic.net.vn
  • IP Address:
   • IPv4: 203.119.73.106
   • IPv6: 2001:dc8:1:2::106
  • Vị trí: đặt tại phòng máy chủ VNNIC tại Hà nội.
 2. Hệ thống DNS Cache 2:
  • DNS name: nscache2.vnnic.net.vn
  • IP Address:
   • IPv4: 117.122.125.106
   • IPv6: 2001:dc8:c001:2::106
  • Vị trí: đặt tại phòng máy chủ VNNIC tại TP. HCM.

Hệ thống DNS Cache 1 nhận forward truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP, các thành viên địa chỉ khu vực miền Bắc và miền Trung.

Hệ thống DNS Cache 2 nhận forward truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP, các thành viên địa chỉ khu vực miền Nam.