BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh mục máy chủ hệ thống máy chủ tên miền quốc gia

- Phân bố máy chủ DNS quốc gia .VN:

 

 

- Danh sách các cụm máy chủ DNS quốc gia .VN:

STT

.vn DNS

Vị trí

Địa chỉ IP

Công nghệ

1

  A.DNS-SERVERS.VN

  Nước ngoài

  194.0.1.18

  2001:678:4::12

  Anycast

  IPv6

  DNSSEC

2

  B.DNS-SERVERS.VN

  Hà Nội - Việt Nam

  203.119.73.105

  2001:dc8:1:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 3

  C.DNS-SERVERS.VN

  TP. HCM - Việt Nam

  203.119.38.105

  2001:dc8:c000:7::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 4

  D.DNS-SERVERS.VN

  Đà Nẵng - Việt Nam

  203.119.44.105

  2001:dc8:8000:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 5

  E.DNS-SERVERS.VN

  Hà nội - Việt Nam

  203.119.60.105

  2001:dc8:1000:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 6

  F.DNS-SERVERS.VN

  TP. HCM - Việt Nam

  203.119.68.105

  2001:dc8:d000:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 7

  G.DNS-SERVERS.VN

  Nước ngoài

  204.61.216.115

  2001:500:14:6115:ad::1

  Anycast

  IPv6

  DNSSEC

 8   H.DNS-SERVERS.VN

  Hà nội - Việt Nam

  TP. HCM - Việt Nam

  202.47.142.105

  2001:dc8:6000::105

  Anycast

  IPv6

  DNSSEC

 
  • Ghi chú: LB (Load Balancing): Công nghệ cân bằng tải .